માહિતી મેળવવાનો અધિકાર


જાહેર માહિતી અધિકારી

જાહેર માહિતી અધિકારી
નામ હિસાબી અધિકારી
સરનામુત્રીજે માળ, બીરસા મુંડા ભવન, સેક્ટર 10/એ, ગાંધીનગર, ગુજરાત - 382010
ફોન નં+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૪૩૭૪૯
ઇ-મેઈલact.emrs@gmail.com
 
અપીલ અધિકારી
નામ કાર્યપાલક નિયામક
સરનામુબિરસા મુંડા ભવન, ભોંય તળીયે, સેક્ટર 10/એ, ગાંધીનગર, ગુજરાત - 382010
ફોન. નં+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૭૪૪૪
ઇ-મેઈલmrs.ed@gmail.com
 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો :
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો :
[English] [390 KB]
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો :
[Gujarati] [343 KB]
News and Events