જાહેર-ખાનગી-ભાગીદારી PPP મોડેલથી ચાલતી શાળાઓ


એકલવ્ય છોકરીઓની નિવાસી શાળાઓ માટેની જાહેર માહિતી અધિકારીઓનાં સમાન સત્તાતંત્રો

અનુ. નં. આચાર્યનું નામ શાળા જિલ્લો શાળાનું સરનામું સંપર્ક નંબર
રાકેશભાઈ EGRs ભીખાપુર છોટાઉદેપુર વટવા તલાવ, તા. પાવીજેતપુર 7046008349
રાકેશભાઈ EGRs મુડાવા છોટાઉદેપુર વટવા તલાવ, તા. પાવીજેતપુર 7046008351
રાકેશભાઈ EGRs સાલોગ્ર છોટાઉદેપુર વટવા તલાવ, તા. પાવીજેતપુર 7046008352
મકવાણા મિનાકુમારી આર. EGRs ધારી સિમેલ છોટાઉદેપુર લીંજા, તા. નવસારી 392150 7046008354
મકવાણા મિનાકુમારી આર. EGRs ધુરિયા આંબા છોટાઉદેપુર લીંજા, તા. નવસારી 392150 7046008354
ઉલ્વા ભરતકુરમાર સી. EGRs તણખલા છોટાઉદેપુર લીંજા, તા. નવસારી 392150 7046008386
મકવાણા વિનાકુતબેન આર. EGRs તણખલા છોટાઉદેપુર લીંજા, તા. નવસારી 392150 7046008355
બકીબેન રાઠવા EGRs ખડકવાડા છોટાઉદેપુર પુનિયાવાર, તા. છોટાઉદેપુર 7046008344
બકીબેન રાઠવા EGRs કીડીઘોધાદવ છોટાઉદેપુર પુનિયાવાર, તા. છોટાઉદેપુર 7046008345
૧૦ ધર્મિષ્ઠાબેન EGRs માલોજા છોટાઉદેપુર ગોજારિયા, તા. કવાટ 7046008346
૧૧ ધર્મિષ્ઠાબેન EGRs છોડવાણી છોટાઉદેપુર ગોજારિયા, તા. કવાટ 7046008347
૧૨ ધર્મિષ્ઠાબેન EGRs મોગરા છોટાઉદેપુર ગોજારિયા, તા. કવાટ 7046008348
૧૩ ધર્મિષ્ઠાબેન EGRs મોગરા છોટાઉદેપુર ગોજારિયા, તા. કવાટ 7046008348
૧૪ ભારિયા વિનોદ વી. EGRs મંદોર દાહોદ સરતાનભાઈ જે. કટારા, ગારડિયા પતે. ધાનપુર, તા. ઝોલોદ 389180 7046008356
૧૫ ઘોડસરાકેવન ડી. EGRs નિખચ દાહોદ મેડાફળિયા, પતે. બોરલિયા, તા. ગરબાડા, 389155 704600357
૧૬ પટેલ ગોપી કુમાર EGRs નીનામાની વાવ દાહોદ આઈઆઈટીની પાછળ, ધાનપુર, સેડ પલ્લી, લીમખેડા, તા. લીમખેડા 389140 7046008358
૧૭ ચૌધરી નરેશ એલ. EGRs ગારડીયા દાહોદ સરતાનભાઈ જે. કટારા, ગારડિયા પતે. ધાનપુર, તા. ઝોલોદ 389180 704600359
૧૮ પ્રજાપતિ અંકિત આર. EGRs નાની ખજૂરી દાહોદ ECILLP દેવ બારિયા નાની ખજૂરી, c/o કુસુમબેન હોસ્ટેલ, પીટીસી કોલેજ રોડ, લાલબંગલા, દેવબારિયા 389380 7046008361
૧૯ ડામોર અમરાજભાઈ EGRs ફતેપુરા દાહોદ ગામ બારિયા, પો. ફતેપુરા, તા. ફતેપૂરા, 7046008361
૨૦ નિતિક્ષા દવે EGRs ઉસરવણ દાહોદ શૈક્ષણિક સંકુલ, પો. લિટરસી પોકેટ, ઉસરવણી, તા. દાહોદ. 389151 7046008362
૨૧ સરતાણા અશ્વિન કે. EGRs ખરેડી દાહોદ ખરેડા, તા. દાહોદ, બોલિટરસી ગર્લ્સ નિવાસી શાળા, સુથારપાડા 746008382
૨૨ પઢિયાર ધર્મિષ્ઠાબેન EGRs સુથારપાડા વલસાડ કપરાડા, કાજફળિયા, તા. કપરાડા. 396065 7046008363
૨૩ દેસાઈ હીના EGRs કોરસંદ વલસાડ GRS કોસચંદ પાણીની ટાંકી, પાધટ 7046008664
૨૪ રાઉલ કુંતલ EGRs ધરમપુર વલસાડ ઓજરપાડા, તા. ધરમપુર 7046008365
૨૫ પડવી નિતા એ. EGRs ખેરવા સંતરામપુર પંચમહાલ એસ્ટાસ પેટ્રોલ પંપની પાછળ, કોલેજ રોડ, નરસિંગપુર, તા. સંતરામપુર 7046008366
૨૬ પલીસ નર્મદા ટી EGRs સાલિયા મુવાડી કડાણા પંચમહાલ જીઈબી હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ, દીવાડા કોલોની, તા. કડાણા 7046008367
૨૭ પટેલ સેજલબેન રતિયમ EGRs ધોધંબા પંચમહાલ માપણીદાર ઓફિસ પાસે, ધોધંબા, તા. ધોધંબા 7046008368
૨૮ પટેલ ભાવેશ એમ EGRs જાંબુઘોડા પંચમહાલ GRS વેજલપુર (જાંબુઘોડા) પેટ્રોલપંપ પાસે, તા. કાલોલ 7046008369
૨૯ ભાલિયા નાગજીભાઈ EGRs કડાણા પંચમહાલ જીઈબી હોસ્ટેલ બિલ્ડીં, દીવાડા કોલોની, તા. કડાણા 7046008383
૩૦ દેસાઈ સ્મૃતિ એસ. EGRs સરોતરા બનાસકાંઠા પો. લીટરસી ગર્લ્સ નિવાસી શાળા, મામલતદાર ઓફિસ પાછળ, અમીરગઢ 7046008370
૩૧ પટેલ આશા જે EGRs જેઠી બનાસકાંઠા અમરગાઢ 7046008371
૩૨ પ્રજાપતિ ગોવિંદભાઈ યુ. EGRs ગઢ મહુડી અંબાજી બનાસકાંઠા હિંદુસ્તાન એન્જિંનીયરીંગ કંપની પાસે, જેતવાસ, પો. અંબાજી, તા. દાંતા. 385110 7046008372
૩૩ સોલંકી અરવિંદભાઈ સી. EGRs રાણપુર આંબા અંબાજી બનાસકાંઠા હિંદુસ્તાન એન્જિંનીયરીંગ કંપની પાસે, જેતવાસ, પો. અંબાજી, તા. દાંતા. 385110 7046008373
૩૪ કે.બી.લંબાસીયા EGRs વીરમપુર અમીરગઢ બનાસકાંઠા હિંદુસ્તાન એન્જિંનીયરીંગ કંપની પાસે, જેતવાસ, પો. અંબાજી, તા. દાંતા. 385110 7046008374
૩૫ સોનબેન સુથારીય EGRs ખેડબ્રહ્મા સાબરકાંઠા આદર્શ નિવાસી શાળા પરિસર, રામનગર કેપા રોડ, માણેનાથ મંદિર સામે, ખેડબ્રહ્મા 7046008375
૩૬ એલ.પી.પ્રજાપતિ EGRs પોસીના સાબરકાંઠા ખેડબ્રહ્મા 7046008376
૩૭ એલ.પી.પ્રજાપતિ EGRs ખેડબ્રહ્મા-2 સાબરકાંઠા કાશીવિશ્વનાથ મંદિર પાછળ, ગણેશ સોસાયટી, ખેડબ્રહ્મા, 7046008307
૩૮ પંકજ કે ગાવિંત EGRs લીખરધાર ઉચ્છાળ તાપી બાયરધાર, તા. ઉચ્છળ 7046008378
૩૯ ચૌધરી મનીષ એન. EGRs લીંબરધાર-2 તાપી બાબરઘાટ, તા. ઉચ્છળ 7046008684
૪૦ હર્ષિદાબેન પટેલ (I/C) EGRs ઉકાઈ તાપી ઉકાઈ SRP ગ્રાઉન્ડ, 500 ક્વાર્ટ્સ, ઉકાઈ 7046008385
૪૧ ગાવિત આલિશા એમ. EGRs પીપલવાડિયા સાપુતારા ડાંગ આદિવાસી હાટના મકાનમાં વાઘબારી રોડ, સપુતારર, તા. આહવા 7046008380
૪૨ વાઘેલા જાગૃતિ વી. EGRs જુવાગઢવાડા, જુનાગઢ ગીર સોમનાથ કેનત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કંપીડિ, તાલાવા, સ્ટેશનર રોડ, 7046008381
૪૩ મનસુરી મુખતીયાર એન. EGRs ડેડિયાપાડા નર્મદા ડેડિયાપાડા, રાજવંત પેલેસ કંપાઉન્ડ, શીતળામાતા મંદિર સામે, રાજપીપળા 704600839
 

આદર્શ શાળાઓ માટે પીઆઈઓના અપીલ સત્તાતંત્ર

અનુ. નં. આચાર્યનું નામ શાળા જિલ્લો શાળાનું સરનામું સંપર્ક નંબર
નરેન્દ્ર જાદવ આદર્શ શાળા, છોટાઉદેપુર છોટાઉદેપુર એન.એસ.એસ. બિલ્ડિંગ વાસડી, તા. છોટાઉદેપુર 7046008337
ઉલ્વા ભટ્ટ આદર્શ શાળા, નવસારી છોટાઉદેપુર EMRS પરિસર, તણખલા, તા. છોટાઉદેપુર 7046008338
નિવોદ જાની આદર્શ શાળા, કવાંટ છોટા ઉદેપુર EMRS સખુ પિરવાર પરિસર, તા. કવાંટ 7046008336
મહેન્દ્રસિંગ વાઘેલા આદર્શશાળા, પાવીજેતપુર છોટાઉદેપુર વડાતલાવ, EMRS પરિસર, તા. પાવીજેતપુર 7046008335
અરૂણ સાધુ આદર્શશાળા, દાહોદ દાહોદ પલ્લી, તા. લીમખેડા 7046008339
ગોપી પટેલ લીમખેડા દાહોદ વસ્તી, પો. મીરાખેડી 7046008643
સોનલ ડાંગી ઝાલોદ બનાસકાંઠા એએનએસ બિલ્ડીંગ પરિસર, દાંતા 7046008331
ગીરીશ પટેલ દાંતા બનાસકાંઠા એએનએસ બિલ્ડીંગ પરિસર, દાંતા 7046008331
કનૈયાલાલ પ્રજાપતિ આદર્શશાળા, અમીરગઢ બનાસકાંઠા મામલતદાર ઓફિસની પાછળ, અમીરગઢ 7046008332
૧૦ મનીશ પટેલ આદર્શશાળા, ખેડબ્રહ્મા સાબરકાંઠા રામનગર કંપા રાડો, ગોતા c/o ANS 7046008334
૧૧ કિશોરભાઈ સોલંકી આદર્શશાળા, ડેડિયાપાડા નર્મદા સરકારી આઈટીઆઈ છાત્રાલાય, ખોખરા ઉપર, ડેડિયાપાડા 7046008340
૧૨ વિપુલ ગાંધી આદર્શશાળા, સંતરામપુર પંચમહાલ કોલેજરોડ, સંતરામપુર 7046008341
 

એકલવ્ય આદર્શ નિવાસીશાળા માટે પીઆઈઓનાં અપીલ સત્તાતંત્ર

અનુ. નં. આચાર્યનું નામ શાળા જિલ્લો શાળાનું સરનામું સંપર્ક નંબર
યોગેશકુમાર સિંગ EMRS, વાઘોડિયા મુનિસેવા આશ્રમ વડોદરા મુનિસેવા આશ્રમ, ગોરેજ તા. વાઘોડિયા c/o વિવેકાનંદ ઉત્તર બુનિયાદી વિયાલય વાંકુવા. 391760 7046008310
રાકેશ બકુલ EMRS, વાઘોડિયા મુનિસેવા આશ્રમ વડોદરા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળ, જીઆઈડીસી પાસે, વાઘિયા - 391760 7046008312
સ્વપ્નેશ મહંત EMRS, ક્વાન્ટ વડોદરા સુખી પરિવાર ફાઉન્ડેશન, EMRS શાળા સઈદી વાસણ રોડ, તા. પચમહાલ, ક્વાંટ – 391770 7046008311
જે.બી.સુટલી EMRS, પુનિયાવટ વડોદરા EMRS, છોટાઉદેપુર 7046008313
જે.બી.સુટલી EMRS, ખરેડી દાહોદ જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પાછળ , મેઘા જીઆઇડીસી, ખરેડી, તા. દાહોદ – 389151 7046008308
ભાવેશ પટેલ EMRS, લોખાડિયા દાહોદ ધાનપુર રોડ, પલ્લી, લીમખેડા, 7046008309
પ્રવીણ રાજપૂત EMRS, પારડી વલસાડ અતુલ વિદ્યાલ મંદિર, વલ્લભા આશ્રમ સામે, એડવાન્સ કુલમ ટાવર પાછળ, જીઆઇડીસી, પારડી 0260-2370155
કુંતલ રાઉત EMRS, ધરમપુર વલસાડ ઓઝરપાડા, જયશુદ્ધિકરણ કેન્દ્ર, બારોપીયા રોડ, તા. ધરમપુર 7046008322
ગામિત હરિન EMRS, ઉકાઈ વલસાડ 500 ક્વાટર્સ, SRP પરેડ ગ્રાઉન્ડ, ઉકાઇ ડેમ, તા. કિલ્લા સોનગઢ 7046008318
૧૦ ગામિત વિલેશભાઈ લી. (I/C) EMRS, ઇન્દુવ્યારા વલસાડ 500 ક્વાટર્સ, SRP પરેડ ગ્રાઉન્ડ, ઉકાઇ ડેમ, તા. કિલ્લા સોનગઢ 7046008317
૧૧ પરેશ પ્રજાપતિ EMRS, નિમર ખોડાણા વલસાડ ખોડાણા તા. નિઝાર - 394380 7046008319
૧૨ ગાલુ જે.બી. EMRS, નાંદોદ નર્મદા એકલવ્ય આદર્શ નિવાસ શાળા, ગોરા, તા. નાંદોદ - 393155 7046008315
૧૩ એન.એમ.માંકડ EMRS, તિલકવાડા નર્મદા ગાંસીડા, તા. તિલકવાડા - 391120 7046008315
૧૪ સોનલ મેકવાન EMRS, આહવા ડાંગ મિશન કંપાઉન્ડ ઔદ્યોગિક તાલિમ સંસ્થા પાછળ, આહવા – 394710 7046008324
૧૫ સાજીદહુસેન ડાલિસેર EMRS, સાપુતારા ડાંગ હિલ-ટોપ હોટલ સામે, બીઆરસી ભવનની સામે, સનરાઈસ પોઇન્ટ રોડ, સાપુતારા 7046008325
૧૬ ગામિત અજયભાઈ આશ્રમશાળા, મહાલ ડાંગ EMRS, મહાલ, તા. સુબિર 7046008328
૧૭ ગામિત અરવિંદભાઈ આશ્રમશાળા, બારીપાડી ડાંગ EMRS, બારિપાડ, નાદાગસોંદ, તા. વધાઇ 7046008329
૧૮ આધેશા ડેનિશભાઇ આશ્રમશાળા, માલેગાવ ડાંગ માલેગાંવ 7046008330
૧૯ હિલીમ સંજયભાઈ આશ્રમશાળા, ગારખડા ડાંગ EMRS, ગારખડા, તા. સુબિર 7046008326
૨૦ અરૂણાબેન પરમાર આશ્રમશાળા, સીંચલી ડાંગ EMRS, સાપુતારા, હિલટોપ હોટલ સામે, સાપુતારા 7046008327
૨૧ માંડલી ઘેટિયા આશ્રમશાલા, બારડોલી સુરત જીઇબી મોલ પાસે, બારડોલી – 304355 7046008316
૨૨ ડૉ. કેયુર મેહતા EMRS, બારતાડ (ખાનપુર) નવસારી બારતાડ (ખાનપુર), તા. વાસંદા 7046008323
૨૩ ભાલિયા નાગજીભાઈ EMRS, કડાણા મહિસાગર દીવડા કોલોની, જીઇબી ગેસ્ટહાઉસ, તા. કડાણા 7046008387
૨૪ ધર્મિષ્ઠા ચૌહાણ EMRS, શામળાજી અરવલ્લી શામળાજી, શામલપુર, દામલિયા પાસે, ભિલોડા રોડ 7046008303
૨૫ બારોટ જીગર (I/C) EMRS, શામળાજી-2 સાબરકાંઠા એકલવ્ય આદર્શ નિવાસી શાળા, ખેડબ્રહ્મા સરકારી આદિજાતિ કન્યા છાત્રાલય, આકાશવાણી કેન્દ્રની બાજુમાં 7046008304
૨૬ ડૉ. શૈલેન્દ્ર અગરવાલ શૈનિકશાળા, અરવલ્લી ખેરંચા, તા. ભિલોડા 7043008305
૨૭ સજ્જોદેવી ગુપ્તા EMRS, વેજલપુર પંચમહાલ જીઇબી સબસ્ટેશન પાસે, વેજલપુર, તા. કાલોલ – 399340 7046008306 / 02676-234695
૨૮ ઇરાશીલ EMRS, કપરાડા વલસાડ કાજુ ફળિયા, વાપી-નાસિક રોડ, કપરાડા – 396065 7046002320 / 02633-294418
૨૯ પરમાર ગીરીશ EMRS, જગાણા બનાસકાંઠા જગાણા, અમદાવાદ - પાલનપુર હાઇવે, તા. પાલનપુર – 381031 7046008302
૩૦ ગીરીશ પટેલ (I/C) EMRS, અંબાજી બનાસકાંઠા હિંદુસ્તાન ફોર્ચુન એંજિનીયરીંગ પાસે, જેતવાસ, અંબાજી, તા. દાંતા – 385110 7046008301 / 02749-291629
સંબંધિત કડીઓ
News and Events