માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
 • Spiritual power earn through "Yoga"
 • Creative drawing done by Students
 • School Labs Equipped with the Latest Computer
કુલ નં. ૮૬ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને
24589
સાક્ષરતા દર
78.03%
બોર્ડ પરીક્ષા સરેરાશ
Std 10th : 94.86%
Std 12th : 81.80%
શાળાઓ
EMRS
GLRS
MS
સરેરાશ વાર્ષિક અરજદારો
30,000

ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી : પરિચય


Tribal

ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયુકેશન સોસાયટીની રચના સને ૧૯૫૦ના મુંબઇ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ દ્વારા થયેલ છે. સોસાયટીનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર એફ/૬૭૬/ગાંધીનગર તા. ૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૦ના રોજ થયેલ છે...

Explore and Discover

Tribal

Tribal

Tribal

મહાનુભાવો


 • માનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • સંસદીય સચિવ,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રમેશચંદ મીના
  શ્રી રમેશચંદ મીના
  સચિવ અને અધ્યક્ષ,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત

તાજેતરના સુધારાઓ

Tribal